Disclaimer - Privacy Policy - Cookies

Disclaimer
De website platformgeef.nl is tot stand onder redactie van Platform GEEF.
Platform GEEF neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op deze website juist en actueel is. Fouten en verzuimen kunnen echter niet worden uitgesloten en de gebruiker van deze website dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie.

Platform GEEF heeft geen invloed op de wijze waarop de informatie door de gebruiker kan worden gebruikt en wijst iedere aansprakelijkheid af voor verlies aan inkomsten of contracten, of voor directe, indirecte of andere gevolgschade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van dergelijke informatie.

Het bekijken, downloaden en printen van de inhoud van deze website is toegestaan met inachtneming van de navolgende voorwaarden. De inhoud van de website mag alleen gebruikt worden voor informatiedoeleinden. De inhoud van de website mag op geen enkele wijze worden veranderd of aangepast. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website zelfstandig uit te geven en/of te distribueren, anders dan met de toestemming van Platform GEEF.

Auteursrecht
Platform GEEF bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, behalve waar wordt verwezen naar andere bronnen of websites. Het fotomateriaal dat is gebruikt is deels eigendom van Platform GEEF. Voor het gebruik van beeldmateriaal van geselecteerde toepassingen is toestemming gevraagd aan de eigenaar. Overig beeldmateriaal dat geen eigendom is van Platform GEEF betreft bijvoorbeeld screenschots van websites van derden, afbeeldingen die van websites van derden zijn gebruikt of die via Google afbeeldingen zijn gepubliceerd, gelabeld voor hergebruik inclusief aanpassing.

Privacybeleid
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen om gebruik van deze website mogelijk te maken.
Platform GEEF verwerkt persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. De verwerking van de persoonsgegevens heeft geen ander doel dan het mogelijk maken van het gebruik van deze website door de gebruiker. Gebruik van de persoonsgegevens voor andere doeleinden zal niet gebeuren dan na de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokkene, tenzij Platform GEEF tot het gebruik genoodzaakt is krachtens wettelijk voorschrift. Voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn verder de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.

Cookies
Platform GEEF gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren, zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen.
Meld u hier aan voor onze nieuwsbrief.
© Copyright Platform Geef

Op Platform GEEF gebruiken wij cookies om je website ervaring te verbeteren. Wil je meer informatie over cookies, klik dan hier.

Accepteren